Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna to nowy, unikalny kierunek studiów, który otwieramy w 2014 roku na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Nasz wydział uzyskał w ubiegłym roku kategorię A i bardzo wysokie, trzecie miejsce wśród najlepszych wydziałów działających na Akademiach Sztuk Pięknych i innych polskich uczelniach.

Kierunek Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna łączy w sobie klasyczne studia plastyczne (rysunek, malarstwo, rzeźba, grafika) z nowoczesnym kształceniem w zakresie sztuki mediów i multimediów (fotografia, intermedia, rysunek mediów, projektowanie graficzne, animacja komputerowa, wideo i audio, reklama, Internet) oraz edukacji wizualnej (przygotowanie do nauczania plastyki). Do wyboru będą dwie specjalności: Multimedia i fotografia oraz Rysunek mediów.

Kierunek powoływany jest w ramach realizacji projektu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020.

Kierunek Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna zastępuje obecnie prowadzony kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych i jest jego kontynuacją, rozwinięciem i pogłębieniem.

27 maja 2014 roku Senat UMK zatwierdził nowy kierunek studiów Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna. Możliwa jest już oficjalna rejestracja kandydatów pod tym adresem.


Ogólne cele kształcenia:

Na jednolitych, pięcioletnich studiach magisterskich na kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna studenci otrzymują wykształcenie dwuobszarowe: artystyczno-humanistyczne. Absolwenci uzyskują specjalistyczne wykształcenie artystyczne na poziomie akademii sztuk pięknych oraz humanistyczne i społeczne na poziomie uniwersyteckim. Otrzymują tytuł magistra sztuki, uzyskując również przygotowanie do nauczania przedmiotów plastycznych w szkolnictwie oraz prowadzenia zajęć w pozaszkolnych ośrodkach oświatowych.

Zajęcia realizowane w ramach kształcenia artystycznego na specjalności Multimedia i fotografia pozwalają uzyskać wiedzę i umiejętności w zakresie:

Podstawowych dyscyplin sztuk plastycznych: rysunku, malarstwa, rzeźby i grafiki warsztatowej
Struktur i działań wizualnych: kompozycji, kształtowania form plastycznych, struktur i działań wizualnych w przestrzeni zamkniętej i otwartej
Działań intermedialnych i interdyscyplinarnych: działań i interwencji w przestrzeni artystycznej i społecznej, instalacji, obiektów, environment, performance, oprawy plastycznej widowisk, ekspozycji i wystaw
Fotografii: klasycznej analogowej oraz cyfrowej, studyjnej i plenerowej, reklamowej, dokumentalnej, użytkowej, alternatywnej, społecznej i artystycznej
Projektowania graficznego: kaligrafii, typografii, identyfikacji wizualnej, logo, plakatu, grafiki reklamowej, komputerowego przygotowania do druku (DTP)
Multimediów: grafiki i animacji komputerowej 2D i 3D, interaktywnych prezentacji multimedialnych, tworzenia stron internetowych, multimediów w reklamie, kultury muzycznej i audialnej, realizacji wideo oraz realizacji dźwięku, realizacji telewizyjnych i filmowych

Zajęcia realizowane w ramach kształcenia artystycznego na specjalności Rysunek mediów pozwalają uzyskać wiedzę i umiejętności w zakresie:

Klasycznych dyscyplin sztuk plastycznych: podstaw malarstwa sztalugowego, rzeźby i grafiki warsztatowej
Rysunku odręcznego: obserwacji i notacji rysunkowych realizowanych w oparciu o naturę i modela oraz podstaw anatomii rysunkowej
Rysunku klasycznego: rysunku na płaszczyźnie i w przestrzeni, zasad kompozycji, interpretacji, przeobrażeń i ich łączenia w ramach szeroko pojmowanych stylistyk i mediów, klasycznych technik i materiałów rysunkowych, elementów introligatorstwa oraz podstaw konserwacji papieru
Rysunku użytkowego: rysunku dokumentacyjno-technicznego, ilustracji graficznej i rysunkowej, książki artystycznej, komiksu, rysunku prasowego, satyrycznego, animacji rysunkowej, przygotowania publikacji do druku DPT
Rysunku intermedialnego: instalacji rysunkowej, rysunku generowanego, rysunku w przestrzeniach koncepcyjno-wyobraźniowych, video rysunku, rysunku w przestrzeniach publicznych, rysunku mobilnego
Działań rysunkowych: rysunkowych działań performatywnych, akcji i działań czasoprzestrzennych w przestrzeni otwartej i zamkniętej, rysunku elementarnego

Zajęcia realizowane w ramach bloków przedmiotów teoretycznych pozwalają uzyskać wiedzę i umiejętności w zakresie:

Wiedzy o sztuce: historii sztuki dawnej i nowoczesnej, głównych tendencji sztuki współczesnej, sztuki nowych mediów, filozofii sztuki
Teorii sztuki: współczesnej kultury wizualnej, ponowoczesnych estetyk popularnych i performatywnych, antropologicznego i socjologicznego wymiaru sztuki i kultury wizualnej, strategii działań artystyczno- edukacyjnych, autorskiego studia artystycznego
Percepcji i recepcji sztuk wizualnych: zagadnień formy plastycznej, psychologii widzenia, psychologii reklamy
Działań artystyczno-edukacyjnych: metod działań twórczych, projektów artystyczno-edukacyjnych, interdyscyplinarnych artystycznych warsztatów twórczych
Prawnych, finansowych i marketingowych aspektów zawodu artysty: promocji kultury wizualnej i zasad marketingu sztuki
Pedagogiki i psychologii: psychologii, pedagogiki, dydaktyki, emisji głosu, metodyki edukacji wizualnej

Ukończenie studiów na kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna umożliwia podjęcie pracy w różnych obszarach aktywności:

Absolwenci przygotowani są do podejmowania indywidualnej pracy twórczej oraz pracy zawodowej w różnego rodzaju strukturach i instytucjach w kraju i poza granicami między innymi w:

 • studiach reklamy, grafiki i gier komputerowych
 • wydawnictwach multimedialnych, książkowych i prasowych
 • ośrodkach i instytucjach kultury, muzeach, galeriach i centrach sztuki współczesnej, fundacjach i organizacjach pozarządowych

Absolwenci specjalności Multimedia i fotografia mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach i studiach filmowych i telewizyjnych
 • studiach fotograficznych

Absolwenci specjalności Rysunek mediów mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • agencjach marketingowych i ich pracowniach grafiki i reklamy
 • czasopismach i wydawnictwach związanych z komiksem i ilustracją oraz rysunkiem prasowym

Uzyskane wykształcenie w zakresie edukacji wizualnej przygotowuje do nauczania przedmiotu Plastyka (lub innych w obszarze sztuk wizualnych i audiowizualnych) w szkołach na II, III i IV etapie edukacyjnym, a także do prowadzenia zajęć plastycznych w pozaszkolnych ośrodkach oświatowych oraz strukturach edukacyjnych muzeów, galerii sztuki, domów kultury i innych oraz innych miejscach pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i osobami starszymi.

Rada Programowa Kierunku

Kierunek Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna powstaje w ramach realizowanego przez Wydział Sztuk Pięknych UMK projektu POKL.04.03.00.00.054/12 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet IV, działanie 4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału do konkurowania na ogólnopolskim rynku pracy dla 500 studentów UMK kształcących się w obszarach: techniczno-informatycznym, przemysłów kultury, rozwiązań technologicznych, ochrony środowiska i architektury wnętrz, poprzez rozwój oferty dydaktycznej i wdrożenie rozwiązań zapewniających jej stałe dostosowywanie do potrzeb rynku pracy do grudnia 2015 roku.

Realizacja projektu odbywa się poprzez następujące działania:
 • Powołanie i realizacja nowego kierunku studiów Sztuka mediów i edukacja wizualna w obszarach kluczowych kształcenia w kontekście strategii Unii Europejskiej na lata 2012-2020, obszar nr 4 (obszar przemysłów kultury - w tym edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz realizacja obrazu telewizyjnego, filmu i fotografia).
 • Wdrożenie systemu monitorowania rynku pracy: badanie jakościowe pracodawców oraz absolwentów UMK.
 • Dostosowanie oferty UMK do wymagań rynku pracy: modyfikacja programów zajęć dostosowująca je do wymagań tego rynku.
 • Przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy: audyt kompetencji miękkich.
 • Zajęcia z przedsiębiorczości dla studentów.